• Prawo jazdy wydane za granicą

      0 comments

    Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą kraju ma prawo do kierowania odpowiednim pojazdem mechanicznym na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stałego bądź też tymczasowego pobytu w kraju danej osoby.

    Osoba, która posiada zagraniczne prawo jazdy może otrzymać dany dokument w odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego prawa jazdy organowi, który wydaje prawo jazdy w Polsce. W sytuacji, gdy zagraniczne prawo jazdy nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, konieczne do otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego w Polsce i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu zagranicznego.

    Jeśli zagraniczny dokument zawiera ograniczenia kierowania pojazdem, ze względu na stan zdrowia kierowcy lub z innych względów, konieczne jest uwzględnienie ograniczeń tych w wydawanym w Polsce prawie jazdy. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą kraju jest możliwa, jeśli z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana dokumentu bez wymogu sprawdzania kwalifikacji. Nie jest wymagane tłumaczenie na język polski dokumentu, jeśli ten jest wydany zgodnie ze wzorem określonym w przepisach unijnych dotyczących prawa jazdy.

    Write a comment